Pískovna

O pískovně

Pískovna leží asi 1 km východně od obce Údlice, poblíž Chomutova. Je zakreslena do listu mapy 02-33-18 Chomutov.

Podrobné údaje o pískovně jsou uvedeny v práci RNDr. Antonína Elznice – Já, Údlická pískovna (2004), odborné studii Mgr Pavla Rückla a kol. – Riziková analýza Pískovny Údlice a řadě článků, např. Údlice by mohly být branou do třetihor (Právo, 29.5.2007) a další.

Historie pískovny

V oblasti pískovny existovala od poloviny 18. století intenzivní báňská těžba, těžilo se hnědé uhlí. Asi 500m východně od Údlic otevřela hraběnka Buguoyová důl, jménem Gabriela (po majitelce). Důl tvořily dvě 60 – 70 m hluboké šachty, které po úpadku svých železáren (70. Léta) prodala Duchcovské cukrovarnické společnosti (za 11 500 zlatých). Cukrovar byl zbudován na místě dnešní firmy Ordos. Za první světové války těžba upadla, oživení nastalo po roce 1920. Novým majitelem se stalo Hnědouhelné těžařstvo Chomutov, které přejmenovalo důl na Boží požehnání. K zastavení těžby došlo v roce 1932.

V následujících letech docházelo na území k těžbě písku pro stavební účely. Písek se těžil neorganizovaně a to i později, kdy pískovny převzalo JZD. Nástupcem po JZD byla komanditní společnost řízená obcí. Od roku 1999 těží firma Kobra Údlice.

Pískovna se v dnešní podobě skládala ze tří samostatných částí, oddělených úzkým pruhem neporušené horniny. Pískovna I. (nejblíže k Chomutovu) byla využívána ke gravitačnímu ukládání kalů z vyhnívající nádrže ČOV. Laguna byla zkolaudována jako vodohospodářské dílo v roce 1961, v roce 2000 byl podán návrh na jeho zrušení. Rekultivace proběhla v letech . Prostřední pískovna II: sloužila a slouží jako nádrž vody. Původní rybník, do kterého přitékaly dešťové vody z okolí, byl protržen a voda byla odvedena do pískovny. Pískovna III., dosud těžená, jednak dokončuje těžení písku, jednak slouží k ukládání odpadů (stavebních a dalších schválených). Za pomoci odpadů se provádí rekultivace těžební jámy. Pro zajímavost uvádím, že zhruba 70 let stará mapa (místo vrstevnic využívá šrafy) zaznamenává v území dvě pískovny, každou na opačném konci stávající.

Dnešní těžba je zaměřena hlavně na podsypové písky, výjimečně i písky kvalitnější. Souvrství je tvořeno písky, jílovitými písky, písčitými jíly a jíly. Na více místech se v pískovně vyskytují zkamenělé stromy (zuhelnatělé, zkřemenělé nebo zpevněné limonitem), a vrstvy s bohatou třetihorní florou (hlavně listy, je zde kolem 70druhů stromů).

Výhled do budoucna

V budoucnosti, po dokončení těžby písku se plánuje vytvoření naučné stezky (Údlice – brána do třetihor). Ta, spolu s vybudovanou expozicí zajímavých nálezů, přiblíží návštěvníkům přírodní zajímavosti obce.

Soubory ke stažení

57bf5952c796f812e7b6b639f0f35afc.jpg

4c0cca7a076395bf34f9e2be680d63b3.jpg

51f2ffd4a320a0b247ed0c0bc8051dc0.jpg

ed72f3c206e6f7ac9b4f482536dd33df.jpg

b8783f823088b4293a00a18759341691.jpg

004662f85bb0a351d2c06c1514f2cffd.jpg

6ece9e7612e17980edb2630ed3cf199d.jpg

fa683c89d1ed33dc78f612917d215c32.jpg

31653804ff6c13f4bcc0d1b0c811dd10.jpg